İcra Hukuku

İpotek Kaldırma Yani İpotek Fekki Hakkında

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması diğer bir deyişle ipoteğin fekki de denilen ipotek kaldırma işlem belirli bir borç karşılığı gayrimenkul üzerine konan ipoteğin borcun ödenmesi neticesinde alacaklının rızası ile veya mahkeme kararı ile sonlandırılması anlamına gelmektedir. Borcun ödenmesi halinde malikin ipoteğin fekkini talep etme gerekirse dava etme hakkı bulunduğu gibi borcun ödenmemesi halinde de alacaklısının ipoteğin paraya çevrilmesi talebinde bulunma hakkı bulunmaktadır.

İpotek Nedir ?

İpotek, gayrimenkuller üzerine belirli bir alacağı temin etmek amacıyla konulan rehin şerhi anlamına gelmektedir. İpteğin konusu borcun ödenmemesi halinde alcaklı ipotek hakkına dayanarak gayrimenkulün icra kanalıyla satışı ve alacağının tahsilini sağlayabilmektedir.

Uygulamada genellikle bankaların kredi verirken, örneğin konut kredilerinde satın alınan konut üzerine ipotek koydukları görülebilmektedir. Bunun dışında ticari sözleşmelerde veya diğer borç ve alacak durumlarında gayrimenkul üzerine ipotek konması mümkündür.

Bir gayrimenkulün iptekli olup olmadığı tapudan öğrenilebilmektedir. Tapu kaydında, ilgili sayfanın ipotekler hanesinde gayrimenkul üzerinde ipotek varsa şerhedilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Yani İpoteğin Fekki

Krediyle alınan evin borcunun tamamen ödenmesi halinde artık tapudaki ipoteğin kaldırılması için gerekli başvurunun yapılması gerekmektedir. Bunun için kredinin kullanıldığı bankaya başvurulup ipotek fek yazısı almak gerekmektedir. Bankanın vereceği ipotek fek yazısı ile gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğüne başvurarak ipoteğin kaldırılmasını sağlamak mümkün.

İpoteğin bir banka tarafından değil de başkaca bir gerçek ve tüzel kişinin alacağından kaynaklı olarak konulması halinde de ipoteğin kaldırılması için borun ödenmesi ve alacaklısnın ipoteğin terkinini tapudan talep etmesi gerekmektedir. Alacağın tamamı ödenmemiş olsa da eğer alacaklının muvafakati varsa ipoteğin fekkini sağlamak mümkündür.

İpoteğin Fekki Davası

Eğer borcun ödenmesine rağmen alacaklı ipoteğin fekki için gerçi işleleri gerçekleştirmiyorsa veya borcu ödeyecek bir muhatap bulunamıyorsa, ipoteğin kaldırılması davası ile gayrimenkul üzerindeki ipoteğin fekki mümkündür. Bu davanın gayrimenlulün tapudaki maliki tarafından açılması zorunludur. Davalı ise ipotek alacaklısı olan gerçek veya tüzel kişidir.

İpoteğin fekki davası gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılır. Eğer borç tamamen ödendiyse ödemeye ilişkin belgeler mahkemeye sunur, eğer borç henüz ödenmemişse borcun tamamı mahkeme veznesine depo edilir.

Mahkeme yapacağı araştırma ile borcun ödenip ödenmediğini tespit eder ve şartların oluştuğuna kanaat getirirse tapudaki ipotek şerhinin terkini yönünde hüküm kurar. Hükmün kesinleşmesi ile birlikte gayrimenkul maliki kesinleşme şerhli gerekçeli hüküm ile birlikte tapuda ipotek şerhinin terkinini sağlayabilir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İpotek borçlusunun borcu ödemekte temerrüde düşmesi yani genel anlatımla borcu ödememesi halinde alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna başvurabilir. Bunun için özel olarak kanunda düzenlenmiş bulunan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibi başlatılabilir.

Eğer ipotek borçlusu ile ipotekli gayrimenkulün maliki farklı kişilerse örneğin borçlu gayrimenkulü ipotekli şekilde bir üçüncü şahısa satmış ise başlatılacak icra takibinde hem borçlu hem de gayrimenkulün yeni maliki borçlu olarak gösterilir. Ödeme emri her ikisine birden gönderilir. Takip neticesinde ipotekli gayrimenkulün satılarak borcun tahsili mümkündür.

BAKINIZ: İcra takibi Nasıl Başlatılır ?
https://hukukmakalem.com/icra-takibi-nasil-yapilir/

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merhaba,

    Uygun fiyata bir daire buldum ve almaya karar verdim. Müteahhit ticari kredi çekmiş ve daireyi ipotek göstermiş. Banka 500.000 TL teminatlı ipotek koymuş. Müteahhit’in söylemesine göre 185.000 TL borcu varmış.
    Ben daireyi konut kredisi ile almak istiyorum. Bu süreçte bankalar arası anlaştığını ve bütün evrakları hazırladığını söylüyorlar. Bu daireyi almak risklimidir? ileride ben satmak istersem karşıma engel çıkarmı? Ben dairede otururken bilmediğim biryerden boç çıkma ihtimali varmı?
    Bu tarz bir daire alırken hiçbir sorun yaşamamak adına, ipotekli daireyi normal (Güvenli) satışa çevirebilmem için nasıl bir yol izlemeliyim

    Şimdiden teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir