İcra Hukuku

Gayrimenkul Üzerindeki Haciz Nasıl Kaldırılır ?

Kesinleşen bir icra takibi neticesinde icra dosyası üzerinden borçlunun gayrimenkulleri üzerine haciz şerhi işlenebilmektedir. Haciz şerhi alacaklı veya vekilinin talebi ile icra müdürlüğü tarafından gayrimenkulün bulunduğu yer tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Peki borçlu tapudaki haciz kaldırmak için neler yapabilir, gayrimenkul üzerindeki haciz nasıl kaldırılır ?

gayrimenkul üzerindeki haciz

Borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile konan taşınmaz üzerindeki haciz borcun ödenmesi ile kaldırılabilir. Bunun için öncelikle haczin hangi icra müdürlüğü aracılığı ile ve hangi dosya üzerinden konulduğunun tapu kaydından öğrenilmesi gerekmektedir.

Haczin konduğu dosya öğrenildikten sonra icra müdürlüğüne müracaat edilerek dosyanın kapak hesabının yani işlemiş faiz, masraf ve vekalet ücreti dair o gün itibariyle ödenmesi gereken toplam miktarın hesaplanması talep edilir. 

Kapak hesabı neticesinde belirtilen miktarın icra veznesine yatırılması halinde dosya borcunun kapatılması ile birlikte icra dosyası kapanacağı gibi gayrimenkul üzerindeki şeyh de tapu müdürlüğüne yazılacak fek yazısı ile kaldırılır.

Ödeme Taahhüdünde Bulunulması

Borçlunun icra dosyası borcunu belirli vadeler dahilinde ödeceyeceğine dair ödeme taahhüdünde bulunması halinde borçlu veya vekili ile yapacağı bir protokol neticesinde haczin fekkini talep şansı olabilir. Belirli vadeler dahilinde borcun ödeneceği yönündeki taahhüd neticesinde icra müdürlüğüne talepte bulunarak haczin fekki için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılması sağlanabilir.

Yalnız ödeme taahhüdünün önemli bir sonucu olarak, borcun belirlenen ödeme vadesinde ödenmemesi haline alacaklının icra ceza mahkemesine başvurması neticesinde borçlunun tazyik hapsine karar verilmesi mümkün olabilmektedir. Borcun ödenmemesi değil ancak taahhüdün ihlal edilmesi 3 aya kadar hapis cezasını gerektiren bir suç olarak İcra ve İflas Kanunu‘nda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Taahhüdü İhlal Cezası Hakkındaki Yazımız:

https://hukukmakalem.com/taahhudu-ihlal-cezasi/

Haczin Düşmesi

İcra ve İflas Kanunu’nda alacaklının haczettiği menkuller için 6 ay, gayrimenkuller için 1 yıl içerisinde satış talep etme süresi öngörülmüştür. Gayrimenkul üzerine haciz konduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı satış talep etmezse gayrimenkul üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile tapu üzerindeki haciz şerhi kaldırılır.

İcra ve İflas Kanunu madde 110
Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir. 
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir. 
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

Menfi Tespit Davası ve Borcun Depo Edilmesi

Borçlu kesinleşen bir icra takibine karşı borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilir.  Açılan menfi tespit davasında mahkemeden icra dosyası için ihtiyati tedbir kararı vermesi talep edilebilir. Mahkeme teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı alabilir.

Mahkemenin menfi tespit davasında alacağı ihtiyati tedbir icra veznesine girecek olan bedelin alacaklıya ödenmemesi şeklinde olacaktır. Bu da tek başına hacizn kaldırılmasını sağlayacak bir tedbir kararı değildir. Bu durumda borçlu veya vekili icra müdürlüğüne başvurarak ve borcun tamamını icra veznesine depo ederek gayrimenkul üzerindeki haczin fekkedilmesini sağlayabilir.

Haricen Tahsil veya Alacaktan Feragat

Alacaklı veya vekilinin borcu haricen tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan etmesi ile birlikte tapu üzerindeki haczin fekki sağlanabilir. Borç haricen ödenmiş olabileceği gibi alacaklı ile yapılacak bir anlaşma neticesinde alacaklı veya vekilinin bu talepte bulunması sağlanabilir.

Haricen tahsil veya alacaktan feragaat halinde icra müdürlüğü haricen tahsil veya feragat harcının yatırılmasını talep eder. Bu harç normal şartlarda paranın icra müdürlüğü vasıtası ile ödenmesi halinde alınacak olan harcın yarısı kadardır. Bu harç alacaklı tarafından yatırılabileceği gibi taraflar arasındaki anlaşmaya göre borçlu tarafındanda yatırılabilir.

Alacaklının sadece haczin fekki talebi dahi haricen tahsil veya feragat olarak yorumlanarak harcın yatırılması talep edilir. İcra müdürlüğü haricen tahsil veya feragaat harcı yatırılmadan salt alacaklı talebi ile haczi kaldırmaz. Dosyada birden fazla haczin bulunması halinde bunlardan birinin veya bir kısmının fekkedilmesi hali istisnadır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merhaba,babamdan dolayı miras kaldı.diğer miras kalanlardan abimden dolayı bu mallarda abimin hakkında haciz mevcut. Hiçbirisi de takip edilmiyor, 2015 yılında abimin borcunu ödediğimden ilamsız takip yaparak abimin babamdan kalan mirasına ben de haciz koydum ve her yıl yeniliyorum.sorum :tapudan intikal yaptırsam tüm kardeşlerime ve herkesten velayet yoluyla tapuyu kendi üzerime alsam ,abimin hakkını da icralı şekilde alsam. Diğer alacaklılar bunu görüp hakkımda tasarrufun iptali davası açabilir mi ve açarsa icradaki dosyamı karşılık olarak gösterebilir miyim? Şimdiden çok teşekkür ediyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir