İcra Hukuku

Tasarrufun İptali Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Borçlunun üzerine kayıtlı malvarlığının bulunmaması ve bu sebeple alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi durumlarında borçlunun son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği gayrimenkul satımı gibi tasarruf işlemlerini iptal ettirerek alacağın tahsilinin gerçekleştirilmesi İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen tasarrufun iptali davası ile mümkündür.

Bu davanın kanundaki düzenlenme amacı borçluların mal kaçırmalarını önlemek, alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik gerçekleştirilen tasarruf işlemlerine karşı alacaklıların menfaatini korumaktır.

tasarrufun iptali

Tasarrufun iptali davası İcra ve İflas Kanunu 277-284. maddeleri arasında ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun‘un 24-31. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Tasarrufun iptali davası nispi bir dava olduğundan açılan dava ile tasarrufa konu malvarlığının bir önceki sahibi olan borçluya intikali gerçekleşmez; sadece tasarrufa konu malvarlığını devralmış olan üçüncü şahsın malvarlığı üzerinden alacağın tahsilinin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Tasarrufun İptali Davası Şartları Nelerdir

Tasarrufun iptali davalarının açılabilmesi için bir takım şartlar öngörülmüştür. Bu şartları genel hatları itibariyle aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • Kesinleşmiş geçerli bir alacak mevcut olmalıdır.
  • Alacağın tahsili için icra takibi başlatılmış olması veya iflas masasının kurularak iflasın gerçekleşmiş olması gerekir.
  • Alacaklının alacağını tahsilinin mümkün olmadığına dair geçici veya kesin aciz vesikasının mevut olması şarttır.
  • Alacak iptale tabi tasarruf işleminden önce doğmuş olmalıdır.
  • Tasarruftan itibaren 5 yıl içerisinde davanın açılmış olması gerekir.

Dava Kimlere Karşı Açılır

Tasarrufun iptali davası borçluya ve borçludan tasarruf işlemi ile kazanım elde eden üçüncü şahsa karşı birlikte açılır. Eğer söz konusu malvarlığı tekrar el değiştirmiş ise devralan kişinin iyi niyetli olup olmadığı önem arz eder. Kötü niyetli olarak, yani bu durumu bilerek malvarlığını devraldığının ispatlanması halinde bu kişiler de davalı olabilecektir.

Ayrıca malvarlığını elinden çıkaran üçüncü kişiye açılan davada malvarlığının devredilmesi sonucu elde edilen meblağ bakımından tazminle yükümlü kılınması da mümkün bulunmaktadır. Malı devralanın iyi niyetli olması ve malvarlığının haczinin iyi niyet kuralları gereği mümkün olmaması halinde bu yol ile alacaklının alacağını tahsil etmesi sağlanabilmektedir.

Davayı Kimler Açabilir

Bu davayı alacağı için icra takibi başlatan ve kesinleşen takip neticesinde alacağını tahsil edemeyen, borçlu üzerine malvarlığı bulunmadığından ya da malvarlığı borçlarını karşılayacak miktarda olmadığından borçlu için kesin ya da geçici aciz vesikası sunan alacaklı, iflas idaresi veya bazı özel durumlarda iflas idaresinden bağımsız olarak alacaklının bizzat kendisi açabilir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ben 3 ayrı bankadan kredi çektim,çektikten yaklaşık 6 ay sonra imkan yetersizliğinden dolayı ödeyemez duruma geldim,bu duruma düşmeden önce; adıma olan bir parsel vardı ve ben akrabam olmayan biri adına sattım.Yaklaşık 1 yıl sonra hacizlik oldum ve Asgari ücretle sigortalı olarak çalışmaya başladım.Bankalardan biri Tasarrufun iptali davası açılacağı yönünde mesaj attı.Bu durumda satılan parsel 3. şahıs tarafından elinden alınır mı? Ya da istihkak davası açma hakkım olur mu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir